2018-11-22

Uchwały Rady Powiatu kadencja 2018-2023

 

Nr uchwały Data podjęcia Tytuł
I/1/2018 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego
I/2/2018 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Stalowowolskiego
I/3/2018 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Stalowowolskiego
I/4/2018 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Stalowowolskiego
I/5/2018 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
II/6/2018 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego
II/7/2018 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stalowowolskieg
II/8/2018 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego.
II/9/2018 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok
II/10/2018 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę
 Starosty  Stalowowolskiego
III/11/2018 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/60/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Stalowowolskiego.
III/12/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów.
III/13/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Stalowej Woli.
III/14/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi  Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.
III/15/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 r.
III/16/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie  ustanowienia oraz określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Powiatu Stalowowolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
III/17/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród  sportowych i wyróżnień Powiatu Stalowowolskiego  dla osób fizycznych za uzyskanie wybitnych  wyników sportowych oraz za szczególne osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej.
III/18/2018 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.
III/19/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn.  „Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
III/20/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
III/21/2018 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji.
III/22/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok.
III/23/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033.
III/24/2018 12 grudnia 2018 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku
IV/25/2018 19 grudnia 2018 r.

Uchwała budżetowa na 2019 rok.

IV/26/2018 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033
IV/27/2018 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok
V/28/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok.
V/29/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli.
V/30/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a.
V/31/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8.
V/32/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz określenie terminu zwołania jej  pierwszego posiedzenia.
V/33/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli oraz określenie terminu zwołania jej  pierwszego posiedzenia.
V/34/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim pt. „Porozumienie w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku”
V/35/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
V/36/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (V)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.
V/37/2019 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok
V/38/2019 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku
VI/39/2019 27 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli nadanego Uchwałą Nr XXXV/250/13 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 września 2013 r.
VI/40/2019 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia (przedłużenia) umowy najmu części powierzchni dachu oraz pomieszczenia na IV piętrze o powierzchni 17,24 m2 w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.
VI/41/2019 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia z Gminą Stalowa Wola porozumienia dotyczącego powierzenia do wykonania zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie drogi powiatowej nr 2502R – ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli.
VI/42/2019 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/273/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia.
VI/43/2019 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/273/2013 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2013 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Stalowej Woli
VI/44/2019 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.
VI/45/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.
VI/46/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
VI/47/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im.  Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.
VI/48/2019 27 marca 2019 r.  zmieniająca Uchwałę Nr XXII/165/08 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie połączenia w zespół placówek kształcenia ustawicznego: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli oraz nadania zespołowi placówek kształcenia ustawicznego nazwy w brzmieniu: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.
VI/49/2019 27 marca 2019 r.  w sprawie dostosowania nazwy Szkoła Policealna dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego do przepisów ustawy Prawo oświatowe.
VI/50/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok
VI/51/2019 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji
VI/52/2019 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet Radnym Rady Powiatu Stalowowolskiego
VII/53/2019 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 roku
VII/54/2019 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Stalowowolskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 r.
VII/55/2019 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok
VII/56/2019 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033
VIII/57/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego.
 
VIII/58/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2018.
VIII/59/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2018.
VIII/60/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia.
VIII/61/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie zabezpieczenia  wkładu własnego do realizacji projektu pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych
i zdrowotnych.
VIII/62/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
VIII/63/2019 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.
VIII/64/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zakładu
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli
VIII/65/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SP ZZOZ
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
VIII/66/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2018 rok
VIII/67/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2018 rok
VIII/68/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok
VIII/69/2019 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033
IX/70/2019 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu
IX/71/2019 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku
IX/72/2019 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok
IX/73/2019 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033
IX/74/2019 13 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Stalowowolskiego
X/75/2019 6 września 2019 r. w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego i Powiatu Niżańskiego”
X/76/2019 6 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Stalowowolski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego.
X/77/2019 6 września 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Stalowowolski.
X/78/2019 6 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Stalowowolski.
X/79/2019 6 września 2019 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Stalowowolski
XI/80/2019 19 września 2019 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Praktyka zagraniczna - horyzont możliwości zawodowych” w ramach Programu Erasmus+.
XI/81/2019 19 września 2019 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Innowacyjna szkoła we wspólnej Europie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
XI/82/2019 19 września 2019 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Nasza szansa to praktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
XI/83/2019 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
XI/84/2019 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli
XI/85/2019 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
XI/86/2019 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
XI/87/2019 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
XI/88/2019 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli
XI/89/2019 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
XI/90/2019 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli
XI/91/2019 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
XI/92/2019 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
XI/93/2019 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
XI/94/2019 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 8 Specjalnego im. Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
XI/95/2019 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
XI/96/2019 19 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/262/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski
XI/97/2019 19 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski
XI/98/2019 19 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki o nr ewidencyjnym 2294/6 obręb 0003 Centrum w Stalowej Woli w celu montażu światłowodu.
XI/99/2019 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.
XI/100/2019 19 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
XI/101/2019 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok
XI/102/2019 19 września 2019 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia ponownej petycji mieszkańca Stalowej Woli
XII/103/2019 29 października 2019 r. Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
XII/104/2019 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok
XII/105/2019 29 października 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033
XII/106/2019 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy
XII/107/2019 29 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
XII/108/2019 29 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2020 rok na realizację przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej
XIII/109/2019 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok

XIII/110/2019 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033

XIV/111/2019 16 grudnia 2019 r.

           Uchwała budżetowa Powiatu Stalowowolskiego na rok 2020.

XIV/112/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2033
XIV/113/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
XIV/114/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
XIV/115/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2020 r.
XIV/116/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego
XIV/117/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia (przedłużenia) umowy najmu części nieruchomości w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15
XIV/118/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim pt. „Porozumienie w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku”.
XIV/119/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok
XIV/120/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli
XIV/121/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy
XIV/122/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok
XV/123/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia (przedłużenia) umowy najmu lokalu biurowego w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.
XV/124/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8.
XV/125/2020 29 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a.

XV/126/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (V)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
XV/127/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (VI)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.
XV/128/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok
XVI/129/2020 08 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.
XVI/130/2020 08 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
XVI/131/2020 08 maja 2020 r. w sprawie założenia branżowej szkoły II stopnia i włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli
XVI/132/2020 08 maja 2020 r. w sprawie założenia branżowej szkoły II stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
XVI/133/2020 08 maja 2020 r. w sprawie założenia branżowej szkoły II stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli
XVI/134/2020 08 maja 2020 r. w sprawie założenia branżowej szkoły II stopnia i włączenia jej do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
XVI/135/2020 08 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli
XVI/136/2020 08 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
XVI/137/2020 08 maja 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia ponownej petycji mieszkańca Stalowej Woli
XVI/138/2020 08 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok
XVI/139/2020 08 maja 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2020 – 2033
 

 

Załączniki

  Uchwala_Nr_I_Przewodniczący.pdf 147,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala_Nr_II_-_wiceprzew..pdf 242,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala_Nr_III_starosta.pdf 241,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala_Nr_IV_Wicestarosta.pdf 242,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala_Nr_V_Czlonkowie.pdf 245,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala_Nr_VI_KomRew.pdf 343,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala_Nr_VII_skargi.pdf 343,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala_Nr_VIII_StaleKom.pdf 258,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_IX_zm._w_budz_.pdf 881,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_X_wynagrodzenie.pdf 401,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_VI.pdf 615,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_VII.pdf 615,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_VIII.pdf 618,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_IX.pdf 615,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_X.pdf 615,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XI_-_statut.pdf 344,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XI.pdf 613,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XII_usu..._pojazdow.pdf 255,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XII.pdf 612,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XIII_SPZZOZ.pdf 526,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XIII.pdf 612,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XIV_ZPO.pdf 806,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XIV.pdf 612,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XV_apteki.pdf 507,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XV.pdf 612,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XVI_opi...e_KULTURA.pdf 430,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XVI.pdf 612,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XVII_op...nie_SPORT.pdf 424,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XVII.pdf 613,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala_Nr_XVIII_PCPR.pdf 512,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XVIII.pdf 613,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XIX_CEZ.pdf 250,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XIX.pdf 613,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XX_OZK.pdf 243,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XXI_obligacje.pdf 420,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XXI.pdf 612,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XXII_zm...ny_budzet.pdf 975,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XXII.pdf 612,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XXIII_WPF.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XXIII.pdf 612,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XXIV_pomoc_finans.pdf 413,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XXIV.pdf 612,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XXV_budzet.pdf 6,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uch_XXV.pdf 612,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XXVI_WPF.pdf 717,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uch_XXVI.pdf 612,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XXVII_zmiany.pdf 521,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uch_XXVII.pdf 612,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XXVIII_...pracy_kom.pdf 594,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XXVIII.pdf 614,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XXIX_KREW.pdf 363,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XXIX.pdf 614,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XXX_DPS.pdf 383,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XXX.pdf 615,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XXXI_PUP.pdf 383 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XXXI.pdf 614,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XXXII_SP ZZOZ.pdf 552,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XXXII.pdf 614,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XXXIII_ZPO.pdf 554,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XXXIII.pdf 614,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XXXIV_OZK.pdf 505,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XXXIV.pdf 613,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XXXV_PUP_IV.pdf 487,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XXXV.pdf 613,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XXXVI_PUP_V.pdf 487,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XXXVI.pdf 613,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_XXXVII_zmiany_budz.pdf 818,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XXXVII.pdf 613,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_Nr_XXXVIII_pomoc.pdf 412,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_uchw_XXXVIII.pdf 613,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VI_39_2019.pdf 203,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_39_2019 wyniki głosowania.pdf 598,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VI_40_2019.pdf 335,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_40_2019 wyniki głosowania.pdf 597,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VI_41_2019.pdf 640,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_41_2019 wyniki głosowania.pdf 597,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VI_42_2019.pdf 247,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_42_2019 wyniki głosowania.pdf 599,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VI_43_2019.pdf 698,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_43_2019 wyniki głosowania.pdf 597,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VI_44_2019.pdf 295,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_44_2019 wyniki głosowania.pdf 598,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VI_45_2019.pdf 330,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_45_2019 wyniki głosowania.pdf 596,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VI_46_2019.pdf 331,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_46_2019 wyniki głosowania.pdf 597,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VI_47_2019.pdf 332,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_47_2019 wyniki głosowania.pdf 597,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VI_48_2019.pdf 327,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_48_2019 wyniki głosowania.pdf 599,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VI_49_2019.pdf 332,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_49_2019 wyniki głosowania.pdf 596,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VI_50_2019.pdf 503,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_50_2019 wyniki głosowania.pdf 596,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VI_51_2019.pdf 215,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_51_2019 wyniki głosowania.pdf 596,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VI_52_2019.pdf 617,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_52_2019 wyniki głosowania.pdf 596,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VII 53.pdf 790,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyniki VII 53.pdf 595,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała VII 54.pdf 294,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyniki VII 54.pdf 595,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała VII 55.pdf 601,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyniki VII 55.pdf 595,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała VII 56.pdf 2,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wyniki VII 56.pdf 595,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VIII 57 2019.pdf 595,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki VIII 57.pdf 596,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VIII 58 2019.pdf 470,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki VIII 58.pdf 597 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VIII 59 2019.pdf 375,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki VIII 59.pdf 593,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VIII 60 2019.pdf 466,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki VIII 60.pdf 592,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VIII 61 2019.pdf 578,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki VIII 61.pdf 595,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VIII 62 2019.pdf 484,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki VIII 62.pdf 594,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VIII 63 2019.pdf 329,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki VIII 63.pdf 594,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VIII 64 2019.pdf 471,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki VIII 64.pdf 592,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VIII 65 2019.pdf 675,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki VIII 65.pdf 592,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VIII 66 2019.pdf 226,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki VIII 66.pdf 591,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VIII 67 2019.pdf 615,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki VIII 67.pdf 592,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VIII 68 2019.pdf 687,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki VIII 68.pdf 591,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VIII 69 2019.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki VIII 69.pdf 592,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr IX 70_PKS.pdf 238,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki IX 70.pdf 597,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr IX 71_pomoc.pdf 533,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki IX 71.pdf 598,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX 72_zmiany.pdf 698,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki IX 72.pdf 596,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr IX 73 WPF.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki IX 73.pdf 597,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX 74 2019 skarga.pdf 990,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki IX 74.pdf 597,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała X 75 2019.pdf 988,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyniki X 75 2019.pdf 596,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała X 76 2019.pdf 615,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyniki X 76 2019.pdf 596,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała X 77 2019.pdf 1001,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyniki X 77 2019.pdf 596,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała X 78 2019.pdf 743,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyniki X 78 2019.pdf 596,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała X 79 2019.pdf 902,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyniki X 79 2019.pdf 596,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 80 2019.pdf 249,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 80 2019.pdf 598,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 81 2019.pdf 250,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 81 2019.pdf 598,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 82 2019.pdf 249,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 82 2019.pdf 598,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 83 2019.pdf 334,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 83 2019.pdf 598,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 84 2019.pdf 333,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 84 2019.pdf 597,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 85 2019.pdf 335 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 85 2019.pdf 598,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 86 2019.pdf 333,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 86 2019.pdf 597,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 87 2019.pdf 335,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 87 2019.pdf 598,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 88 2019.pdf 332,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 88 2019.pdf 597,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 89 2019.pdf 333,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 89 2019.pdf 597,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 90 2019.pdf 335 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 90 2019.pdf 597,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 91 2019.pdf 332,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 91 2019.pdf 598,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 92 2019.pdf 331,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 92 2019.pdf 598,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 93 2019.pdf 333,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 93 2019.pdf 598,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 94 2019.pdf 245,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 94 2019.pdf 598,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 95 2019.pdf 244,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 95 2019.pdf 598,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 96 2019.pdf 247,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 96 2019.pdf 598,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 97 2019.pdf 245,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 97 2019.pdf 597,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 98 2019.pdf 940,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 98 2019.pdf 597,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 99 2019.pdf 298,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 99 2019.pdf 598,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 100 2019.pdf 286,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 100 2019.pdf 597,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 101 2019.pdf 668,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 101 2019.pdf 597,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI 102 2019.pdf 204,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XI 102 2019.pdf 597,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała PKZ XII_103_2019.pdf 518,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XII_103_2019 wyniki.pdf 595,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała w XII_104_2019.pdf 616,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XII_104_2019 wyniki.pdf 596,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała BF-XII_105_2019.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XII_105_2019 wyniki.pdf 596,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala_XII_106_2019.pdf 413,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XII_106_2019 wyniki.pdf 597,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała -XII_107_2019.pdf 242 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XII_107_2019 wyniki.pdf 597,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała - XII_108_2019.pdf 217,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XII_108_2049 wyniki.pdf 596,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XIII 109 2019.pdf 747,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XIII 109 2019.pdf 598,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XIII 110 2019.pdf 464,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XIII 110 2019.pdf 598,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala budżetowa ...111_2019 .pdf 3,87 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XIV_111_2019.pdf 597,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WPF 2020-2033 XIV_112_2019.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XIV_112_2019.pdf 599,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XIV_113_2019.pdf 300,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XIV_113_2019.pdf 599,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XIV_114_2019.pdf 273,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XIV_114_2019.pdf 598,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XIV 115 2019.pdf 378,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XIV_115_2019.pdf 598,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XIV_116_2019.pdf 899 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XIV_116_2019.pdf 598,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XIV_117_2019.pdf 365,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XIV_117_2019.pdf 599,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XIV_118_2019.pdf 525,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XIV_118_2019.pdf 599,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XIV_119_209.pdf 346,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XIV_119_2019.pdf 598,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XIV_120_2019.pdf 286,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XIV_120_2019.pdf 598,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XIV_121_2019.pdf 526,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XIV_121_2019.pdf 599,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Autopoprawki XIV_122_2019.pdf 809,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XIV_122_2019.pdf 598,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XV_123_2020.pdf 363,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XV_123_2020.pdf 597,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XV_124_2020.pdf 265,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XV_124_2020.pdf 597,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XV_125_2020.pdf 265,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XV_125_2020.pdf 597,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XV_126_2020.pdf 504,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki _XV_126_2020.pdf 599,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XV_127_2020.pdf 499,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XV_127_2020.pdf 599,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XV_128_2020.pdf 813,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XV_128_2020.pdf 596,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVI-129-2020.pdf 522,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XVI-129-2020.pdf 721,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVI-130-2020.pdf 802,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XVI-130-2020.pdf 598,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVI-131-2020.pdf 777,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XVI-131-2020.pdf 600,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVI-132-2020.pdf 737,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XVI-132-2020.pdf 599,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVI-133-2020.pdf 689,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XVI-133-2020.pdf 599,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVI-134-2020.pdf 477,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XVI-134-2020.pdf 599,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVI-135-2020.pdf 266,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XVI-135-2020.pdf 599,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVI-136-2020.pdf 268,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XVI-136-2020.pdf 600,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVI-137-2020 .pdf 263,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XVI-137-2020.pdf 599,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVI-138-2020.pdf 878,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XVI-138-2020.pdf 598,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVI-139-2020.pdf 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki XVI-139-2020.pdf 597,87 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się